2020年度实验室发表论文

发布者: 华静 发布时间: 2021-09-14 浏览次数: 379

1.     Wen-Yong Huang, Guo-Qing Wang, Wen-Hao Li,Ting-Ting Li, Guang-Jun Ji, Shi-Cheng Ren, Miao Jiang, Li Yan, Hai-Tao Tang*, Ying-MingPan*, Yun-Jie Ding*. Porous ligand creates new reaction route: bifunctional single-atompalladium catalyst for selective distannylation of terminal alkynes. Chem, 2020,6, 2300–2313. (IF=19.735)

2.     Rong-Tao Huang, Zhao-Yang Ding, Bang-PingJiang*, Zi-Lan Luo, Ting Chen, Zheng-Xi Guo, Shi-Chen Ji, Hong Liang, Xing-CanShen*. Artificial metalloprotein nanoanalogues: In situ catalytic production ofoxygen to enhance photoimmunotherapeuticInhibition of primary and abscopal tumorgrowth. Small, 2020, 16, 2004345.(IF=11.459)

3.     Ju-Zheng Zhang, Zhen-Lei Zhang, Ming Jiang,Shan-He Li, Hao-Liang Yuan, Hong-Bin Sun, Feng Yang*, Hong Liang*. Developing anovel Gold(III) agent to treat glioma based on the unique properties of apoferritinnanoparticles: Inducing lethal autophagy and apoptosis. Journalof Medicinal Chemistry,2020, 63, 13695-13708. (IF=6.205)

4.     Ri-Zhen Huang, Xiao-Teng Jing, Xiao-ChaoHuang, Ying-Ming Pan, Yi-Lin Fang, Gui-Bin Liang, Zhi-Xin Liao, Heng-Shan Wang*,Zhen-Feng Chen*, Ye Zhang*. Bifunctional naphthoquinone aromatic amide-oxime derivativesexert combined immunotherapeutic and antitumor effects through simultaneous targetingof indoleamine-2,3-dioxygenase and signal transducer and activator of transcription3. Journalof Medicinal Chemistry,2020, 63, 1544-1563. (IF=6.205)

5.     Xing Lu, Yan-Cheng Liu, Chris Orvig, Hong Liang*, Zhen-Feng Chen*.Discovery of a Copper-based Mcl‑1 inhibitor as an effective antitumor agent. Journal of Medicinal Chemistry,2020, 63, 9154-9167. (IF=6.205)

6.     Zheng Yin, Yue-Biao Zhang, Hai-Bin Yu,Ming-Hua Zeng*. How to create MOF glasses and take advantage of emerging opportunities. Science Bulletin, 2020, 65, 1432–1435. (IF=9.511)

7.     Ping-Fu Zhong, Hong-Min Lin, Lin-Wei Wang,Zu-Yu Mo, Xiu-Jin Meng, Hai-Tao Tang*, Ying-Ming Pan*. Electrochemicallyenabled synthesis of sulfide imidazopyridines via a radical cyclization cascade.GreenChemistry, 2020, 22,6334–6339. (IF=9.480)

8.     Hong-Ping Zhao, Gui-Chao Liang, Shu-MinNie, Xiuqiang Lu, Cheng-Xue Pan, Xin-Xian Zhong*, Gui-Fa Su*, Dong-Liang Mo*. Metal-freegraphene oxide-catalyzed aza-semipinacol rearrangement to prepare 2-(indol-2-yl)phenolsand benzofuro[3,2-b] indolines containing quaternary carbon centers. GreenChemistry, 2020, 22,404–410. (IF=9.518)

9.     Xiao-Pan Ma, Cai-Mei Nong, Yu-Feng Liang,Pei-Pei Xu, Xiu-Yun Guo, Cui Liang, Cheng-Xue Pan, Gui-Fa Su*, Dong-Liang Mo*. Yb(OTf)3and visible light relay catalyzed [3+2] Cycloaddition/[3,3]-rearrangement/[4+2]cycloaddition in one pot to prepare oxazonine-fused endoperoxides. GreenChemistry, 2020, 22,3827–3834. (IF=9.518)

10.    Hong-YanBi, Cheng-Jing Li, Cui Wei, Cui Liang, Dong-Liang Mo*. Copper-catalyzed tri- ortetrafunctionalization of alkenylboronic acids to preparetetrahydrocarbazol-1-ones and indolo[2,3-a]carbazoles. Green Chemistry, 2020, 22, 5815–5821. (IF=9.518)

11.    Jing-JinZhao, Meng-Bing Zou, Meng-Jiao Huang, Liang-Liang Zhang, Ke-Qin Yang, Shu-LinZhao*, Yi-Ming Liu*. A multifunctional nanoprobe for targeting tumors andmitochondria with singlet oxygen generation and monitoring mitochondrion pHchanges in cancer cells by ratiometric fluorescence imaging. ChemicalScience, 2020, 11,3636–3643. (IF=9.346)

12.    Yu-Mei Qin, Zhao-Yang Ding, Wen-Wei Guo,Xiao-Lu Guo, Cheng Hou, Bang-Ping Jiang, Chun-Guang Liu, Xing-Can Shen*. A fullsolar light spectrum responsive B@ZrO2−OV photocatalyst: A synergisticstrategy for visible-to-NIR photon harvesting. ACS Sustainable Chemistry &Engineering, 2020, 8, 13039–13047.(IF=7.632)

13.    Zheng-Hong Zhao, Yao-jing Huang, Wen-Ren Liu, Fang-Gui Ye*, Shulin Zhao. Immobilizedglucose oxidase on boronic acid-functionalized hierarchically porous MOF as anintegrated nanozyme for one-step glucose detection. ACS SustainableChemistry & Engineering, 2020, 8, 4481–4488. (IF=7.632)

14.    JinHuang*, Ji-Qing Wu, Bing Shao, Bi-Liu Lan, Fu-Jie Yang, Yao Sun, Xiao-QiongTan, Chun-Ting He*, Zhong Zhang*. Ion-induced delamination of layered bulk metal−organicframeworks into ultrathin nanosheets for boosting the oxygen evolution reaction.ACS SustainableChemistry & Engineering, 2020, 8, 10554–10563.(IF=7.632)

15.    Zheng-MinYang, Qing-Yuan Mo, Ji-Man He, Dong-Liang Mo, Jun Li*, Hua Chen, Shu-Lin Zhao,Jiang-Ke Qin*. Mitochondrial-targeted and Near-infrared fluorescent probe for bioimagingand evaluating monoamine oxidase a activity in hepatic fibrosis. ACSSensors, 2020, 5,943–951. (IF=7.333)

16.    Gui-ChunMo, Dong-Miao Qin, Xiao-Hua Jiang, Xiang-Fei Zheng, Wei-Ming Mo, Bi-Yang Deng*.A sensitive electrochemiluminescence biosensor based on metal-organic frameworkand imprinted polymer for squamous cell carcinoma antigen detection. Sensorsand Actuators B: Chemical, 2020, 310,127852. (IF=7.100)

17.    LiHou, Yue-Mei Qin, Tian-Ran Lin*, Ying Sun, Fang-Gui Ye*, Shu-Lin Zhao. Michaelreaction-assisted fluorescent sensor for selective and one step determination ofcatechol via bifunctional Fe-MIL-88NH2 nanozyme. Sensorsand Actuators B: Chemical, 2020, 321,128547. (IF=6.638)

18.    WeiPang, Bing Shao, Xiao-Qiong Tan, Cong Tang, Zhong Zhang*, Jin Huang*. Exfoliationof metal–organic frameworks into efficient single-layer metal–organic nanosheetelectrocatalysts by the synergistic action of host–guest interactions andsonication. Nanoscale, 2020,12, 3623−3629. (IF=6.895)

19.    Chao-BangZhang, Rong-Kang Gao, Liang-Liang Zhang, Cheng-Bo Liu*, Zheng-Min Yang, Shu-LinZhao*. Design and synthesis of a ratiometric photoacoustic probe for in situ imagingof Zinc ions in deep tissue in vivo. Analytical Chemistry, 2020,92, 6382-6390. (IF=6.789)

20.    Mu-Xue He, Zu-Yu Mo, Zi-Qiang Wang, Shi-YanCheng, Ren-Ren Xie, Hai-Tao Tang*, Ying-Ming Pan*. Electrochemical synthesis of1‑Naphtholsby intermolecular annulation of Alkynes with 1,3-Dicarbonyl compounds. OrganicLetters, 2020, 22,724−728. (IF=6.091)

21.    Ning Zou, Jing-Xuan Lan, Gong-Gui Yan, CuiLiang, Gui-Fa Su*, Dong-Liang Mo*. Nickel(II)-catalyzedoxygen transfer reaction of N-Vinyl nitrones to prepare2-(Pyridin-2-yl)ethanols. Organic Letters, 2020, 22, 8446–8450. (IF=6.091)

22.    Gao-Yan Jiang, Tian-Ran Lin*, Yu-Xin Qin,Xuan-Han Zhang, Li Hou*, Ying Sun, Juan-Juan Huang, Shen-Dong Liu, Shu-Lin Zhao*. Accelerating the peroxidase-likeactivity of MoSe2 nanosheets at physiological pH by dextranmodification. Chemical Communication, 2020,56, 10847–10850. (IF=5.996)

23.     Sheng-Yu Chen, Jing-Jin Zhao, Xing Yang,Shu-Lin Zhao*, Yi-Ming Liu*. A novel intracellular signal amplificationstrategy for the quantification of ATP in single cells by microchip electrophoresiswith laser-induced fluorescence detection. Chemical Communication, 2020, 56,6579. (IF=5.996)

24.    Jia-NianChen*, Ting Li, Li Cheng, Tai-Sheng Qin, Ye-Xiang Sun, Chu-Ting Chen, Yue-ZhenHe, Guang Liu, Di Yao, Ying Wei, Qiu-Yin Li, Guang-Ji Zhang. Synthesis and invitro anti-bladder cancer activity evaluation of quinazolinyl-arylureaderivatives. EuropeanJournal of Medicinal Chemistry, 2020, 205, 112661.(IF=5.572)

25.    Xin-WeiWei, Jing-Mei Yuan, Wan-Yun Huang, Nan-Ying Chen, Xiao-Juan Li, Cheng-Xue Pan*,Dong-Liang Mo*, Gui-Fa Su*. 2-Styryl-4-aminoquinazoline derivatives as potentDNA-cleavage, p53-activation and in vivo effective anticancer agents. EuropeanJournal of Medicinal Chemistry, 2020, 186, 111851. (IF=5.572)

26.    TingMeng, Qi-Pin Qin*, Zi-Lu Chen, Hua-Hong Zou*, Kai Wang, Fu-Pei Liang*.Cyclometalated Ir(III)-8-oxychinolin complexes acting as red-colored probes forspecific mitochondrial imaging and anticancer drugs. EuropeanJournal of Medicinal Chemistry, 2020, 192, 112192. (IF=5.572)

27.    HengLiu, Dong-Ming Li, Ling Zhou, Shuang Kan, Guo-Zhang He, Kun Zhou, Li-PingWang*, Ming Chen*, Wei Shu*. LMNA functions as an oncogene in hepatocellularcarcinoma by regulating the proliferation and migration ability. Journalof Cellular and Molecular Medicine, 2020, 24, 12008-12019. (IF=4.486)

28.    Ya-PingLi, Bao-Hua Huang, Hua Yang, Shuang Kan, Yan-Ling Yao, Xin Liu, Shi-Ming Pu,Guo-Zhang He, Taj-Malook Khan, Guang-Ying Qi, Zuping Zhou, Wei Shu*, MingChen*. Latexin deficiency in mice upregulates inflammation and aggravatescolitis through HECTD1/Rps3/NF-κB pathway. Scientific Reportsy, 2020, 10,9868. (IF=3.998)

29.    Dong-MiaoQin, Xiao-Hua Jiang, Gui-Chun Mo, Xiang-Fei Zheng, Bi-Yang Deng*. Electrochemiluminescenceimmunoassay of human chorionic gonadotropin using silver carbon quantum dotsand functionalized polymer nanospheres. Microchimica Acta, 2020,187, 482. (IF=6.232)

30.    Qing Li, Xue-Hua Liang, Xiao-Mei Mu, Li Tan,Jiang-Nan Lu, Kun Hu, Shu-Lin Zhao, Jian-Niao Tian*. Ratiometric fluorescent 3DDNA walker and catalyzed hairpin assembly for determination of microRNA. Microchimica Acta,2020, 187, 365. (IF=6.232)

31.    Li Hou, Xuan-Han Zhang, Man Kong, Gao-YanJiang, Ying Sun, Wei-Ming Mo, Tian-Ran Lin, Fang-Gui Ye, Shu-Lin Zhao*. A competitive immunoassay forelectrochemical impedimetric determination of chlorpyrifos using ananogold-modified glassy carbon electrode based on enzymatic biocatalyticprecipitation. Microchimica Acta, 2020,187, 204.(IF=6.232)

32.    Dong-MiaoQin, Xiao-Hua Jiang, Gui-Chun Mo, Jin-Su Feng, Bi-Yang Deng*. Boron nitridequantum dots as electrochemiluminescence coreactants of rGO@Au@RueSiO2for label-free detection of AFP in human serum. Electrochimica Acta, 2020, 335,135621. (IF=6.215)

33.     Cheng-YuanZhu, Zhao-Yang Ding, Zheng-Xi Guo, Xiao-Lu Guo, Ai-Jia Yang, Zhi-Lang Li,Bang-Ping Jiang*, Xing-Can Shen*. Full-spectrum responsive ZrO2-basedphototheranostic agent for NIR-II photoacoustic imaging-guided cancerphototherapy. Biomaterials Science, 2020,8, 6515-6525. (IF=6.183) Wei Tan, Tao Chen, Wen-Ren Liu, Fang-Gui Ye*, Shu-Lin Zhao. Designand fabrication of boric acid functionalized hierarchical porous metal-organicframeworks for specific removal of cis-diolcontaining compounds from aqueoussolution. Applied surface science,22021, 535, 147714. (IF=6.182)

34.    Yun-Kai Chen, Ye Tao, Huang-Fei Qin, Hua-YuPang, He-Dong Bian*, Di Yao, Fu-Ping Huang*. The stepwise substitution in thehierarchical building of {Co11Cd6} cluster-based MOFsfrom {Co14} precursor. Inorganic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 3011. (IF=5.958)

35.     Zu-YuMo, Yu-Zhen Zhang, Guo-Bao Huang*, Xin-Yu Wang, Ying-Ming Pan, Hai-Tao Tang*. Electrochemicalsulfonylation of alkynes with sulfonyl hydrazides: A metal‐ and oxidant‐free protocolfor the synthesis of alkynyl sulfones. Advanced Synthesis& Catalysis, 2020, 362, 2160–2167. (IF=5.851)

36.    Xiu-Jin Meng, Ping-Fu Zhong, Yu-Mei Wang, Heng-Shan Wang*, Hai-Tao Tang*,Ying-Ming Pan*. Electrochemical difunctionalizationof olefines: ccess to selenomethyl-substituted cyclic ethers or lactones. Advanced Synthesis & Catalysis, 2020, 362, 506–511. (IF=5.851)

37.    Xiao-PanMa, Cai-Mei Nong, Jie Zhao, Xiu-Qiang Lu, Cui Liang, Dong-Liang Mo*. Yb(OTf)3-catalyzedcycloaddition/[3,3]-rearrangement of N-vinyl-α,β-unsaturated ketonitrones with methylenecyclopropanes:stereoselective synthesis of nine-membered nitrogen heterocycles. AdvancedSynthesis & Catalysis, 2020, 362, 478–486. (IF=5.851)

38.    Wen-Qian Wu, Feng Lin, Xiao-Han Yang, BinWang, Xin Lu∗, Qiu-XiaChen, Fang-Gui Ye∗, Shu-Lin Zhao. Facile synthesis of magnetic carbon nanotubesderived from ZIF-67 and application to magnetic solid-phase extraction ofprofens from human serum. Talanta, 2020, 207, 120284. (IF=5.339)

39.    LiTan, Shui Fu, Jiang-Nan Lu, Kun Hu, Xue-Hua Liang, Qing Li, Shu-Lin Zhao, Jian-NiaoTian*, Shu-Lin Zhao. Detection of microRNA using enzyme-assisted amplifying andDNA-templated silver nanoclusters signal-off fluorescence bioassay. Talanta, 2020, 210, 120623. (IF=5.339)

40.    Yu-PinCao, Jin-Su Feng, Li-Fu Tang, Chun-He Yu, GuiChun Mo, BiYang Deng*. A highlyefficient introduction system for single cell- ICP-MS and its application todetection of copper in single human red blood cells. Talanta, 2020, 206, 120174. (IF=5.339)

41.    Xiu-Jin Meng, Yong-Zhou Pan, Shi-Kun Mo,Heng-Shan Wang*, Hai-Tao Tang*, Ying-Ming Pan*. Electrochemicalα-methoxymethylation and aminomethylation of propiophenones using methanol as agreen C1 source. Organic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 2399-2404. (IF=5.155)

42.    Cui Wei, Jin-QiZhang, Jia-Jie Zhang, Cui Liang, Dong-Liang Mo*. Catalyst-controlled formal [4+1] annulation of N-vinyl fluorenonenitrones and allenoates to prepare spirofluorenylpyrrolines. OrganicChemistry Frontiers, 2020,7, 1520-1526. (IF=5.155)

43.    Xiang-Fei Kong, Xiu-Yun Guo, Zi-Yu Gu, Lin-Su Wei, Lu-Lu Liu, Dong-LiangMo*, Cheng-Xue Pan*, Gui-Fa Su*. Silver(I)-catalyzed selective hydroalkoxylationof C2-alkynyl quinazolinones to synthesize quinazolinone-fused eight-memberedN,O-heterocycles. Organic Chemistry Frontiers, 2020, 7, 2055-2062. (IF=5.155)

44.    Ting Chen, Rong-Tao Huang, Jia-Wei Liang, Bo Zhou, Xiao-Lu Guo, Xing-CanShen*, Bang-Ping Jiang*. Natural polyphenol–vanadium oxide nanozymes for synergisticchemodynamic/photothermal therapy. Chemistry-A European Journal, 2020, 26, 15159-15169. (IF=4.857)

45.    Hai-Yan Zhao, Bao-Jun Su, Wang-Jing Zhou, Ya-Qi Wang, Hai-Bing Liao,Heng-Shan Wang*, Dong Liang*. Diterpenoids and triterpenoids from Triadica rotundifolia and their effectson microglial nitric oxide production. Bioorganic Chemistry, 2020, 105, 104332. (IF=4.831)

46.    Hui-FengWang, Zhong-Hong Zhu*, Jin-Mei Peng, Bing Yin*, Hai-Ling Wang, Hua-Hong Zou*,Fu-Pei Liang*. Multifunctional binuclear Ln(III) complexes obtained via in situtandem reactions: multiple photoresponses to volatile organic solvents and anticounterfeitingand magnetic properties. Inorganic Chemistry, 2020,59, 13774−13783. (IF=4.825)

47.    Zhong-Hong Zhu*, Hui-Feng Wang, Shui Yu,Hua-Hong Zou*, Hai-Ling Wang, Bing Yin*, Fu-Pei Liang*. Substitution effects regulatethe formation of butterfly-shaped tetranuclear Dy(III) cluster and Dy-based hydrogen-bondedhelix frameworks: structure and magnetic propertie. Inorganic Chemistry, 2020, 59, 11640−11650. (IF=4.825)

48.    YeTao, Xu-Hong Pang, Hai-Ye Li, He-Dong Bian*, Han-Fu Liu, Fu-Ping Huang*. In situmetal−ligand reactions under solvent-dependent hydro(solvo)thermal conditions: structures,mass spectrometry, and magnetism. Inorganic Chemistry, 2020,59, 308−314. (IF=4.825)

49.    Lei Cheng*, Pu-Xuan Yan, Xiu-Lin Yang, Hua-Hong Zou, Hu Yang, Hong Liang*.High conductivity, percolation behavior and dielectric relaxation of hybridZIF-8/CNT composites. Journal of Alloys and Compounds, 2020,825, 154132. (IF=4.650)

50.    Lu Lei, Yi-Yun Yao, Li-Juan Jiang, Xiu-Qiang Lu*, Cui Liang, Dong-LiangMo*. Synthesis of furo[3,2-b]quinolinesand furo[2,3-b:4,5-b′]diquinolines through [4 + 2] cycloadditionof aza-o-quinone methides and furans.TheJournal of Organic Chemistry, 2020, 85, 3059–3070.(IF=4.335)

51.    Zhen-LeiZhang, Ju-Zheng Zhang, Ming Jiang, Lei Zhao, Shan-He Li, Hong-Bin Sun, FengYang*, Hong Liang*. Human serum albumin-based dual-agent delivery systems for combinationtherapy: acting against cancer cells and inhibiting neovascularization in the tumormicroenvironment. Molecular Pharmaceutics, 2020,17, 1405-1414. (IF=4.321)

52.    Zhi-RongLuo, Hai-Ling Wang, Zhong-Hong Zhu*, Tong Liu, Xiong-Feng Ma*, Hui-Feng Wang,Hua-Hong Zou*, Fu-Pei Liang*. Assembly of Dy60 and Dy30cage-shaped nanoclusters. Communications Chemistry, 2020, 3,30. (IF=4.253)

53.    WeiLiu, Sheng-Ping Deng, De-Xiong Zhou, Yan Huang, Chen-Guo Li, Li-Li Hao, Gao-RongZhang, Shan-Shan Su, Xia Xu, Rui-Yun Yang, Jun Li*, Xi-Shan Huang*. 3,4-seco-dammarane triterpenoid saponinswith anti-Inflammatory activity isolated from the leaves of Cyclocarya paliurus. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2020,68, 2041-2053. (IF=4.192)

54.    CuiHe, Ya-Qi Wang, Ting-Mi Yang, Heng-Shan Wang, Hai-Bing Liao*, Dong Liang*. Quassinoidswith insecticidal activity against diaphorina citri kuwayama and neuroprotective activities from Picrasma quassioides. Journalof Agricultural and Food Chemistry, 2020, 68,117−127. (IF=4.192)

55.    Shan-HeLi, Muhammad Hamid Khan, Xiao-Jun Wang, Mei-Ling Cai, Juz-Heng Zhang, MingJiang, Zhen-Lei Zhang, Xiao-An Wen, Lian-Ga Hong, Feng Yang*. Synthesis of aseries of novel In(III) 2,6-diacetylpyridine bis(thiosemicarbazide) complexes:structure, anticancer function and mechanism. Dalton Transactions, 2020,49, 17207-17220. (IF=4.7174)

56.    Zhong-HongZhu*, Hai-Ling Wang, Hua-Hong Zou*, Fu-Pei Liang*. Metal hydrogen-bondedorganic frameworks: structure and performancer. Dalton Transactions, 2020,49, 10708–10723. (IF=4.174)

57.    TingMeng, Tong Liu, Qi-Pin Qin*, Zi-Lu Chen, Hua-Hong Zou*, Kai Wang, Fu-Pei Liang*.Mitochondria-localizing dicarbohydrazide Ln complexes and their mechanism of invitro anticancer activity. Dalton Transactions, 2020,49, 4404–4415. (IF=4.174)

58.    Hai-YeLi, Hua-Yu Pang, Peng-Fei Ya*, Fu-Ping Huang*, He-Dong Bian, Fu-Pei Liang*. Anovel sandwich shaped {CoIII2 CoII12MoV24}cluster with a Co II4 triangle encapsulated in two cappedCoIIICoII4MoV12O40fragments. Dalton Transactions, 2020, 49, 1375–1379. (IF=4.174)

59.    Li-PingJiang, Mohamedally Kurmoo*, Ming-Hua Zeng*. The dominance of sulfate over twoorganic ligands in the solvothermal assembly of an undecanuclear cobaltouscluster: crystallography and mass spectrometry. Dalton Transactions, 2020, 49, 17683-17688. (IF=4.174)

60.     Peng-Fei Yao, Hai-YeLi, He-Dong Bian*, Hong Liang, Fu-Ping Huang*. Solvent/anion-induced structuralmodification in a discrete {Co14} clusters. Crystal Growth &Design, 2020, 20, 964−972.(IF=4.089)

61.    Li-XinSheng, Jiang-Yu Zhang, Li-Li, Xiao Xie, Xiao-An Wen, Ke-Guang Cheng*. Design,synthesis and evaluation of novel 2-methoxyestradiol derivatives as apoptoticinducers through an intrinsic apoptosis pathway. Biomolecules, 22020, 10, 123. (IF=4.082)

62.    Xing Yang, Jing-Jin Zhao∗, Sheng-Yu Chen, Yong Huang, Shu-Lin Zhao*. Anultrasensitive microchip electrophoresis chemiluminescence assay platform fordetection of trace biomolecules. Journal of Chromatography A, 2020, 1613, 460693. (IF=4.049)

63.    Peng-Xiang Lin, Liang-LiangZhang*, Dong-Xia Chen, Jia-Yao Xu, Yu-Long Bai, Shu-Lin Zhao*. ADNA-functionalized biomass nanoprobe for targeted photodynamic therapy of tumorand ratiometric fluorescence imaging-based visual cancer cellidentification/antitumor drug screening. Analyst, 2020, 146, 835−841 (IF=3.978)

64.    Chun-Ling Su, Yu-Si Chen, Ke-LinChen, Wei Li, Huang Tang*. Inhibitory potency of 4- substituted sampangine derivativestoward Cu2+ mediated aggregation of amyloid beta-peptide, oxidative stress,and inflammation in Alzheimer's disease. Neurochemistry International, 2020, 139, 104794. (IF=3.881)

65.    Zi-Ni Yang, Bao-Jun Su, Ya-QiWang, Hai-Bing Liao*, Zhen-Feng Chen, Dong Liang*. Isolation, absolute configuration,and biological activities of chebulic acid and brevifolincarboxylic acid derivativesfrom Euphorbia hirta. Journalof Natural Products, 2020, 83,985−995. (IF=3.7825)

66.    Ling Liang, Yao-Jing Huang,Wen-Ren Liu, Wei-Yuan Zuo, Fang-Gui Ye*, Shu-Lin Zhao. Colorimetric detectionof salicylic acid in aspirin using MIL-53(Fe) nanozyme. Frontiers in Chemistry, 2020,8, 671. (IF=3.693)

67.    Jiang-Nan Lu, Shu-ping Liang,Li Tan, Kun Hu, Shu-Lin Zhao, Jian-Niao Tian*, Fu-Pei Liang. Sensitivedetection of microRNA using a label-free copper nanoparticle system withpolymerase-based signal amplification. Analytical and Bioanalytical Chemistry,2020, 412, 7179-7185. (IF=3.637)

68.    Hui-Feng Wang, Xiong-Feng Ma,Zhong-Hong Zhu*, Hua-Hong Zou*, Fu-Pei Liang*. Regulation of the metal centerand coordinating anion of mononuclear Ln(III) complexes to promote an efficientluminescence response to various organic solvents. Langmuir, 2020, 36, 1409−1417. (IF=3.557)

69.    Hai-Tao Tang, Jun-Song Jia,Ying-Ming Pan*. Halogen-mediated electrochemical organic synthesis. Halogen-mediatedelectrochemical organic synthesis, 2020, 18, 5315-5333. (IF=3.412)

70.    Zu-Yu Mo, Xin-Yu Wang, Yu-ZhenZhang, Li Yang*, Hai-Tao Tang, Ying-Ming Pan*. Electrochemically enabledfunctionalization of indoles or anilines for the synthesis ofhexafluoroisopropoxy indole and aniline derivatives. Organic & BiomolecularChemistry, 2020, 18, 3832.(IF=3.412)

71.     Yan Luo,Chun-Hua Chen, Fan Zhu, Dong-Liang Mo*. Synthesis of α-aminooxy amides through[3 + 3] cycloaddition and Sc(OTf)3-catalyzed double C–N bondcleavage in a one-pot reaction. Organic & Biomolecular Chemistry, 2020, 18, 8209. (IF=3.412)

72.    Lei Cheng*, Pu-Xuan Yan , Xiu-Lin Yang , Hua-HongZou , Hu Yang , Hong Liang*. Microstructure controlling and dielectricrelaxation dynamic of ZIF-8 synthesized in different solvents. Materials Chemistryand Physics, 2020, 247, 122869.(IF=3.408)

73.    Jing-Mei Yuan, Nan-Ying Chen, Hao-Ran Liao,Guo-Hai Zhang, Xiao-Juan Li, Zi-Yu Gu, Cheng-Xue Pan*, Dong-Liang Mo*, Gui-FaSu*. 3-(Benzo[d]thiazol-2-yl)-4-aminoquinoline derivatives as novel scaffoldtopoisomerase I inhibitor via DNA intercalation: design, synthesis andantitumor activities. New Journal of Chemistry, 2020, 44, 11203. (IF=3.288)

74.    Yan Cao, Yan Zhang, Liang-Wei Gu, Xing-MeiQin, Hai-Ye Li*, He-Dong Bian, Fu-Ping Huang*. A zinc2+-dpbtframework: luminescence sensing of Cu2+, Ag+, MnO4-and Cr(VI) (Cr2O72- and CrO42-)ions. New Journal of Chemistry, 2020, 44, 10681. (IF=3.288)

75.    Shao-Zhan Shi, Shui Yu, Li-Xia Quan, MajiMansoor, Zi-Lu Chen*, Huan-Cheng Hu, Dong-Cheng Liu, Yu-Ning Liang, Fu-PeiLiang. Synthesis and antitumor activities of transition metal complexes of abis-schiff base of 2-hydroxy-1-naphthalenecarboxaldehyde. Journal of Inorganic Biochemistry,2020, 210, 111173. (IF=3.212)

76.    Rui-Xue Liu, Chen-Yu Wang, Ying-Shu Wu,Ru-Yi Luo, Xiao-Hong Jiang, Meng-Ting Tang, Yan-Cheng Liu*, Zhen-Feng Chen,Hong Liang*. Thecopper(II) complexes of new anthrahydrazone ligands: in vitro and in vivoantitumor activity and structure-activity relationship. Journal of InorganicBiochemistry, 2020, 212, 111208.(IF=3.212)

77.    Yan-Jie Xie, Meng-Xin Yu, Qi-Zhen Yang, Yan-Cheng Liu*,Rui-Xue Liu, Jia-Xin Dong, Xiao-Ye Wu, Rui-Feng Guo, Yu-Xing Pan, Zhen-FengChen, Hong Liang*. A new calcium(II) complex of marbofloxacin showing muchlower acute toxicity with retained antibacterial activity. Journal of InorganicBiochemistry, 2020, 203, 110905.(IF=3.212)

78.    Noor Shad Gul, Taj-MalookKhan, Ming Chen, Ke-Bin Huang, Cheng Hou, Muhammad Iqbal Choudhary, Hong Liang,Zhen-Feng Chen*. New copper complexes inducing bimodal death through apoptosisand autophagy in A549 cancer cells. Journal of Inorganic Biochemistry,2020, 213, 111260. (IF=3.212)

79.     Yao Sun, Jin Huang, Bi-Liu Lan, Ji-Qing Wu, Yu-Ning Liang, Zhong Zhang*.Multi-emissive 1D Cd(II) polymers with a biphenyl bridged bisazamacrocycle forratiometric discrimination of nitroaromatics and selective visual detection ofpicric acid. Applied OrganometallicChemistry, 2020, 34, e5774. (IF=3.140)

80.     Zhong-Hong Zhu, Hai-Ling Wang, Xiao-Xiao Fu, Hua-Hong Zou*, Fu-PeiLiang*. Regulating the slow magnetic relaxation behavior of two differentshapes Dy4 clusters with in situ formed penta- and heptadentateSchiff base ligands. AppliedOrganometallic Chemistry, 2020, 34, e5808. (IF=3.140)

81.     Zhong-Hong Zhu, Hai-Ling Wang, Shui Yu, Xiao-Xiao Fu, Hua-Hong Zou*, Zi-LuChen, Fu-Pei Liang. Temperature-induced formation of two dinuclear dysprosiumcomplexes with different magnetic properti. Applied Organometallic Chemistry, 2020, 34, e5622. (IF=3.140)

82.     Shui Yu, Qin-Hua Zhang, Huan-Cheng Hu*, Zi-Lu Chen*, Dong-Cheng Liu, Yu-NingLiang, Fu-Pei Liang*. Tuning slow magnetic relaxation behaviour in {Dy2}-basedone-dimensional chain via crystal field perturbation. RSC Advances, 2020, 10, 11831-11835. (IF=3.119)

83.     Zhao-Guo Hong, Chu Zheng, Bi Luo, Xin You, He-Dong Bian, Hong Liang,Zhen-Feng Chen*, FuPing Huang*. Two groups of copperII pyridine–triazolecomplexes with “open or close” pepper rings and their in vitro antitumoractivities. RSC Advances, 2020,10, 6297–6305. (IF=3.119)

84.    Hai-Ling Wang, Zi-Yuan Liu,Zhong-Hong Zhu*, Jin-Mei Peng, Xiong-Feng Ma*, Juan Bai, Hua-Hong Zou*, Kai-QiangMo, Fu-Pei Liang*. Manipulating clusters by regulating N,O chelating ligands:structures and multistep assembly Mechanisms. CrystEngComm, 2020, 22, 915–923.(IF=3.117)

85.    Yu-Pin Cao, Jin-Su Feng, Li-FuTang, Gui-Chun Mo, Wei-Ming Mo, Bi-Yang Deng*. Detection of three tumorbiomarkers in human lung cancer serum using single particle ICP-MS combinedwith magnetic immunoassay. Spectrochimica Acta Part B: AtomicSpectroscopy, 2020, 166:105797.(IF=3.086)

86.    Peng-Xiang Lin, Dong-Xia Chen,Liang-Liang Zhang*, Jia-Yao Xu, Yong Huang, Shu-Lin Zhao*. Near-Infrared dual-emissionratiometric fluorescence imaging nanoprobe for real-time tracing the generationof endogenous peroxynitrite in single living cells and in vivo. ACS Omega,2020, 5, 13278−13286.(IF=2.870)

87.    Mei-Ling Lu, Hong-Yuan Li, Yun-Fei Li, Yu-YuanLu, Heng-Shan Wang*, Xiao-Hui Wang. Exploring the toxicology of depleted uraniumwith caenorhabditis elegans. ACSOmega, 2020, 5, 12119-12125. (IF=2.870)

88.    De-Xiong Zhou, Xi-Shan Huang, Wei Liu, YanHuang, Rui-Yun Yang, Sheng-Ping Deng*, Jun Li. Bioactivity-guided isolation ofanti-inflammatory constituents from the bark of Streblus zeylanicu. Fitoterapia, 2020, 147, 104770. (IF=2.527)

89.    FengQin, Cai-Yi Wang, Ruo-Ci Hu, Chun-Gu Wang, Fan-Fan Wang, Mei-Mei Zhou, DongLiang, Hai-Bing Liao, Sang-Kook Leeb*, Heng-Shan Wang*. Anti-inflammatoryactivity of isobutylamides from zanthoxylumnitidum var. tomentosum. Fitoterapia, 2020, 142:104486. (IF=2.527)

90.    Liu-ChengGui*, Si-Di Hu, Xue-Li Ma, Qing-Ling Ni*, Guang-Ming Liang, Xiu-Jian Wang. Synthesis,structure and magnetic properties of two nanospheric octadeca-nuclear cobalt(II) and manganese (II) clusters based on N-substituted aspartic acid. Polyhedron,2020, 175,114176. (IF=2.343)

91.    YanLuo, Chun-Hua Chen, Jin-Qi Zhang, Cui Liang, Dong-Liang Mo*. Synthesis of spirofluorenyl-1,2,4-oxadiazinan-5-onesthrough Metal-Free [3+3] cycloaddition of N-vinyl fluorenone nitrones with azaoxyallylcations. Synthesis, 2020, 52,424-432. (IF=1.983)

92.    Pan-Pan Yang, Shui Yu, Li-Xia Quan, Huan-ChengHu*, Dong-Cheng Liu, Yu-Ning Liang, Bo Li*, Fu-Pei Liang, Zi-Lu Chen*. Structureand magnetic properties of two discrete 3d-4f heterometallic complexes. ChemistrySelect,2020, 5, 9946 –9951. (IF=1.811)

93.    Hui-Feng Wang, Ji-Xia Tang, Hua-Hong Zou*, Fu-Pei Liang. Cluster containingtwo quadrangular pyramids (Ln5O5) shared by vertices: structure,magnetic and photoresponsive metal ion sensing. Journal of Cluster Science, 2020, 31, 1155–1161. (IF=1.731)

94.    Yan-Jun Zhang, Huang-Can Chen, De-XiongZhou, Wei Liu, Gao-Rong Zhang, Li-Li Hao, Chen-Guo Li, Rui-Yun Yan-Gang, Sheng-PingDeng, Jun Li*, Xi-Shan Huang*. Paxiiones A–D, four new flavonoids from the stemof Mallotus paxii Pamp. PhytochemistryLetters, 2020, 37, 70-74.(IF=1.459)

95.    Huang-Fei Qin, You Li, Xing-Mei Qin, Hai-YeLi, He-Dong Bian, Qing Yu, Fu-Ping Huang. An anionic Mn(II) chain bridged by5-(ethylthio)-1H-tetrazole showing the coexistence of spin canting andlong-range magnetic ordering.Journalof Coordination Chemistry, 2020, 73(3),375-382. (IF=1.410)

96.    Peng-Fei Yao, Jun-Rong Meng, Jie Tang,Jun-Bo Huang, Hai-Ye Li, Han-Fu Liu, He-Dong Bian*, Fu-Ping Huang*. A 3-Dporous NiII coordination polymer constructed from oxalate andhydrazine linkers. Journal of Coordination Chemistry, 2020, 73, 1097-1105. (IF=1.410)

97.    Bi Luo, Chu Zheng, Zhao-Guo Hong, Xiao-FengWang, He-Dong Bian, Fu-Ping Huang*. Synthesis, characterization and antibacterialactivities study of a pharmaceutical cocrystal of artesunate and 4,4΄-bipyridine.ChineseJournal Structural Chemistry, 2020, 39(9), 1633-1638. (IF=0.737)

98.    Zhao-Long Xu, Na Zheng, Shi-Man Cao,Shi-Ting Li, Tu-Xiang Mo, Yu-Yue Qin, Jun Li, Rui-Yun Yang*. Secondary metabolitesfrom the endophytic fungus stemphylium lycopersici and their antibacterial activities.Chemistryof Natural Compounds, 2020,56, 1162-1165. (IF=0.653)

99.    Noor Shad Gul, Taj-MalookKhan, Yan-Cheng Liu, Muhammad Iqbal Choudhary, Zhen-Feng Chen*, Hong Liang*. Pd(II)and Rh(III) complexes with isoquinoline derivatives induced mitochondria-mediatedapoptotic and autophagic cell death in HepG2 cells. CCS Chemistry,2020, 2, 1626–1641

100.    Zhong-Hong Zhu*, Jin-Mei Peng,Hai-Ling Wang, Hua-Hong Zou*, Fu-Pei Liang*. Assembly mechanism and heavy metalion sensing of cage-shaped lanthanide nanoclusters. Cell Reports Physical Science,2020, 1, 100165

101.    Rong-Jun Liu, Zheng-Min Yang,Liang-Liang Zhang*, Jing-Jin Zhao, Cheng Hou, Shu-Lin Zhao*. A near infrareddye-coated silver nanoparticle/carbon dot nanocomposite for targeted tumorimaging and enhanced photodynamic therapy.Nanoscale Advances, 2020, 2, 489–494

102.    杨晓涵, 吴雯倩, 王彬, 林风, 吴小海, 卢昕*. 磁性金属有机骨架-聚多巴胺的制备并用于水产养殖水样中阳离子染料的萃取检测. 色谱,2020, 38(2), 195-205. (国家中文核心期刊)

103.    覃玉月, 刘晓波, 徐照隆, 莫土香, 李俊, 杨瑞*. 广豆根内生真菌 Xylariasp. GDGJ-368代谢产物研究. 广西师范大学学报(自然科学版),2020, 38(5), 71-77. (国家中文核心期刊)

104.    孙立, 初相伍, 刘春梅, 张琚政, 程克光*. 熊果酸/甘草次酸-尿嘧啶核苷缀合物的合成与抗肿瘤活性评价. 广西师范大学学报(自然科学版),2020, 38(1), 87-92(国家中文核心期刊)

105.    冯金素, 曹玉嫔, 莫桂春, 唐莉福, 邓必阳*. g-C3N4富集结合毛细管电泳与电感耦合等离子体质谱联用分析西瓜中硒形态. 色谱, 2020, 389(10), 1224-1231. (国家中文核心期刊)

106.    刘延成,陈振锋*,梁宏*. 生物相关配体钙(II)配合物的药理活性研究进展. 药学进展,2020, 44(4), 260-279